Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o.

 

Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o., IČ 27678598, DIČ CZ27678598, se sídlem Jana Schwarze 102/4, 664 91 Ivančice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51344 jako prodávající (dále jen „EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o.“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Další informace o EMIT-CZ jsou uvedeny na webové stránce www.obchodnidumemit.cz v sekci „O chráněné dílně“.


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy


EMIT-CZ sděluje, že
a) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

b) Požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.

c) EMIT-CZ neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

e) V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od data převzetí zboží od přepravce.

f) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že dodávané zboží bylo upravené podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu (např. logo na oděvu). Více jako zakázková výroba.

g) V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

h) Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

i) Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o., přičemž registrovaní uživatelé EMIT-CZ mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu.


Smlouva


Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Emit-CZ tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník EMIT-CZ, ať už po telefonu, nebo pomocí emailové komunikace.
Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Emit-CZ.

Za přijetí objednávky je považováno potvrzení objednávky odeslané pracovníkem EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. na email kupujícího případně potvrzení telefonické pracovníkem EMIT-CZ.
Za případné chyby při přenosu dat nebo za nesprávně zadané údaje Kupujícím EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Emit-CZ kupní cenu.
Emit-CZ si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem
teprve úplným zaplacením kupní ceny. EMIT-CZ Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
Emit-CZ splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.


Má-li EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. věc odeslat, odevzdá věc předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva, jakmile mu věc předá dopravce.
Emit-CZ odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Emit-CZ věc podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Emit-CZ věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí věci věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.


Odpovědnost Emit-CZ


EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména EmitCZ odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Emit-CZ uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.


Neodstraní-li EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující Emit-CZ na její náklady věc původně dodanou. Zárukou za jakost se EMIT-CZ zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od data převzetí.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží EMIT-CZ umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím oznámení telefonicky na číslech uvedených na www.obchodnidumemit.cz, e-mailem na adresu info@obchodnidumemit.cz, nebo dopisem na adresu EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o., Malý Val 1552/9, 767 01  Kroměříž.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od EmitCZ obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o., Malý Val 1552/9, 767 01 Kroměříž spolu s přiloženou kopií nabývacího dokladu s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou) a uvedeným číslem bankovního účtu, na který má být částka poukázána nebo adresou pro zaslání peněz složenkou.

Zboží nelze zasílat zpět na dobírku, nebude převzato.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu EMIT-CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze EMIT-CZ odešle až po převzetí vráceného zboží.

Od smlouvy nelze ze strany spotřebitele odstoupit tehdy, jedná li se o zakázkovou výrobu(bod č.X těchto obchodních podmínek) to znamená je li zboží na přání spotřebitele speciálně upraveno, opatřeno logem a nebo jde li o výrobky vyráběné na zakázku dle přání kupujícího např. cyklolékárničky.

Pokud kupující není spokojen s kvalitou dodaného zboží na zakázku, může ho reklamovat a EMIT-CZ bude postupovat podle reklamačního řádu a s ohledem na dobré vztahy se spotřebiteli.

 

Bezpečnost a ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a směrnice GDPR. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o., Malý Val č. 1552/9, 767 01 Kroměříž. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajůma právo na jejich opravu (prostřednictvím registrovaného účtu na portálu www.obchodnidumemit.cz).dále má právo na odstranění osobních údajů v evidenci společnosti EMIT-CZ mimo těch, které společnost EMIT-CZ uchovává na základě dalších právních předpisů.

 

Provozní doba


Možnosti objednávání zboží:

objednávky přes internetový obchod EMIT-CZ  24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
telefonicky pondělí až pátek 08-16 hod. V tomto čase je možné řešit konzultace se zbožím, reklamace.


Ceny


Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a poplatků spojených s platbou(dobírečné), tyto poplatky se odvíjí od zvoleného způsobu přepravy a platby. S jejich výší se kupující seznámí po zvolení způsobu přepravy a platby.


Objednávání


Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
1. prostřednictvím elektronického obchodu Emit-CZ (dále jen „e-shop“);
2. elektronickou poštou na adrese info@obchodnidumemit.cz;
3. telefonicky


EMIT-CZ doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na obchodnidumemit.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.


Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba při převzetí zboží od přepravce nebo na výdejním místě, tzv. "na dobírku"
b. platba předem bankovním převodem,
c. platba na fakturu se splatností (pouze pro prověřené obchodní partnery – nutno
dojednat telefonicky)


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví EMIT-CZ, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Dodací podmínky


Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu.

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.obchodnidumemit.cz

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na info@obchodnidumemit.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou EMIT-CZ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však EMIT-CZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem EMIT-CZ a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. Reklamační řád).

 

Zakázková výroba

Zakázková výroba je taková výroba, kdy je výrobek dle specifikace spotřebitele vyroben a nebo upraven. Nejčastěji se jedná o aplikaci potisku, vnitřní náplň lékárničky a podobně.

V těchto případech EMIT-CZ vždy připraví potřebnou dokumentaci ve formě grafického náhledu a cenové a termínové nabídky. spotřebitele může tuto dokumentaci připomínkovat a EMIT-CZ ji dle přání spotřebitele, bude-li to z hlediska technického, cenového a termínového možné,  upraví. Pokud je spotřebitel spokojen, schválenou verzi zašle se souhlasným stanoviskem na e-mail společnosti EMIT-CZ.

Tímto začíná běžet proces zakázkové výroby, který nelze jednostranně ze strany spotřebitele zrušit.

 

V dokumentaci se EMIT-CZ zavazuje ke splnění dodacího termínu, který bude odvozen od dne odsouhlasení dokumentace kupujícím. EMIT-CZ  však může tento termín dodání změnit dle vytížení výrobních kapacit a toto sdělí spotřebiteli.

V případě zakázkové výroby může EMIT-CZ požadovat platbu předem až v hodnotě 100% ceny zakázky.

Všechny grafické návrhy jsou majetkem EMIT-CZ a kupující s nimi nemůže volně nakládat.

Všechny cenové nabídky pro zakázkovou výrobu jsou důvěrné.

Pokud kupující není spokojen s kvalitou dodaného zboží na zakázku, může ho reklamovat a EMIT-CZ bude postupovat podle reklamačního řádu a s ohledem na dobré vztahy se spotřebiteli.

 

 Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.10. 2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v
sídle a provozovnách EMIT-CZ nebo elektronicky na www.obchodnidumemit.cz.